indexProfilácia školy
profilácia / symboly / duchovný život/
ZŠ sv. Ladislava

Druh školy: cirkevná
Vyučovací jazyk: slovenský
Forma: denná
Organizačné zložky: Centrum voľného času
  Školský klub detí
  Školská jedáleň
  • Dlhodobo vynikajúce vyučovacie výsledky - PATRÍ K NAJLEPŠÍM ŠKOLÁM NITRIANSKEHO KRAJA podľa hodnotenia INEKO
  • plnoorganizovaná základná škola zabezpečujúca vyučovanie žiakov 1. až 9. ročníka
  • výchova ku kresťanským hodnotám pre žiakov z veriacich, ale i neveriacich rodín, ktoré sú ochotné rešpektovať štatút cirkevnej školy
  • založená na základe zriaďovacej listiny 2201/91 z 10. 6. 1991
  • rozsiahly areál
  • možnosť navštevovať krúžky Centra voľného času
  • Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša v priestoroch školy
  • pobočka Tribečskej knižnice
  • pre všetky deti 1. stupňa možnosť navštevovať Školský klub detí
  • možnosť stravovania v školskej jedálni