indexZápis do prvého ročníka

Vážení rodičia budúcich prváčikov!


Zápis do 1. ročníka bude prebiehať:


A) elektronickou formou


Od 1. apríla do 30. apríla 2021 bude možnosť vyplniť elektronickú prihlášku zverejnenú  na webovej stránke školy.

link na zápisový formulár --tu--


B) osobne bez prítomnosti dieťaťa


V prípade, že nemáte možnosť zápis uskutočniť elektronickou formou, môžete Vaše dieťa zapísať osobne v priestoroch školy a to po telefonickom dohodnutí si termínu na 038/5328896 alebo 0910 852 262.
Zápis uskutoční zákonný zástupca bez prítomnosti dieťaťa pri dodržaní hygienicko - epidemiologických opatrení (respirátor, vlastné pero).  

Na zápis si treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.


Doplňujúce informácie o zápise do 1. ročníka:


- Na ZŠ sv. Ladislava sa nevzťahuje rajonizácia, preto môžeme prijať deti
zo všetkých častí mesta aj z okolitých obcí. Prijímame aj deti z neveriacich rodín, pokiaľ rodičia akceptujú výchovu v duchu kresťanskej viery a morálky.
- Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.
- V prípade predpokladu nedosiahnutia  školskej spôsobilosti, požiada zákonný zástupca dieťaťa riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie vzdelávania dieťaťa v materskej škole resp. o prijatie do MŠ, ak dieťa MŠ nenavštevovalo. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, žiadame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 038/5328896 alebo 0910 852 262.