indexZápis do prvého ročníka

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

Zápis do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch 3. - 5. apríla 2024

v čase od 8,00 h do 17,00 h

OSOBNE ZA PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA

Je nutné si priniesť:

- rodný list dieťaťa
  - občiansky preukaz zákonného zástupcu

Súčasťou zápisu je prihláška a to buď v listinnej podobe (podpísané od oboch rodičov), alebo elektronicky (používajte diakritiku) s náležitou doložkou Vyhlásenie zákonných zástupcov (podpísané od oboch rodičov).

Podpis oboch rodičov sa nevyžaduje, ak:

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností - je potrebné priniesť kópiu náležitého súdneho rozhodnutia
  • zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou - je potrebné vyplniť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu
  • dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený)
  • ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca - je potrebné písomné vyhlásenie

Pripravili sme aj možnosť rezervácie termínov zápisu (po odsúhlasení elektronickej prihlášky školou).

Na zápis môžete prísť samozrejme aj bez rezervácie a predvyplnenia prihlášky, všetky príslušné dokumenty budú pri zápise k dispozícii v listinnej podobe.

 

Možnosť zápisu detí do 1. ročníka trvá do 30. apríla 2024 v čase od 8,00 h do 16,00 h v každý pracovný deň (prosíme o telefonický dohovor termínu a času zápisu).

Doplňujúce informácie o zápise do 1. ročníka:


Na ZŠ sv. Ladislava sa nevzťahuje rajonizácia, preto môžeme prijať deti zo všetkých častí mesta aj z okolitých obcí. Prijímame aj deti z neveriacich rodín, pokiaľ rodičia akceptujú výchovu v duchu kresťanskej viery a morálky. Prednostne budú prijímané deti, ktorých súrodenci už navštevujú alebo navštevovali našu školu.
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2024.
V prípade predpokladu nedosiahnutia  školskej spôsobilosti, požiada zákonný zástupca dieťaťa riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie vzdelávania dieťaťa v materskej škole.  Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, žiadame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na tel. čísle: 038/5328896.