index
     Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje pre deti 1. – 5. ročníka ZŠ činnosť podľa výchovného programu školy zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.
Vychovávateľky  sa zameriavajú na odpočinkovú a relaxačnú činnosť a rozvoj vedomostí a zručností detí. Všetky aktivity prebiehajú hravou a zábavnou formou a za priaznivého počasia sa realizujú aj na školskom dvore.
Prevádzka ŠKD je v čase od 6,30 h do 16,30 h.

Prihlásenie detí do ŠKD a poplatky
Dieťa sa prijíma do ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
Mesačný príspevok, ktorým prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD je určený rozhodnutím riaditeľky č. 116/2021 (o poplatkoch) vo výške 16,- €.  Každý ďalší súrodenec navštevujúci ŠKD má poplatok znížený na  12,- €.  Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v klube v danom mesiaci.   

Spôsob úhrady príspevku
- v hotovosti u p. vychovávateľky
- prevodom z bankového účtu
Údaje o prijímateľovi: ZŠ sv. Ladislava
Číslo účtu: SK 45 0200 0000 0000 4033 3192           
Suma príspevku na 1 dieťa: 16 € mesačne
Správa pre prijímateľa: ŠKD,  meno dieťaťa,  mesiac, za ktorý je platba uhrádzaná
Termín splatnosti: do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca