indexkruzky

PREHĽAD KRÚŽKOV
2019/2020

Činnosť krúžkov a klubov sa začína od 1.10.2019 a končí 31.05.2020. Za šk. rok je odučených 60 hodín (30 týždnov po 2 hod.). Záujmový útvar sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa na činnosť môžete vyplnením žiadosti o prijatie, ktorá sa nachádza na stránke . Poplatok za krúžok je 2 € na mesiac. Poplatok môže byť znížený alebo odpustený, ak zákonný zástupca neplnoletého člena krúžku o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.


Názov krúžku

Meno vyučujúceho

Ročník

Termín krúžku

Počítačovo-didaktický

Mgr. J. Hanko

1.-4.r.

Ut. 14.00-16.00

Športový

Mgr. J. Hanko

1.-4.r.

Štv. 14.00-16.00

Šikovníček

Mgr. E. Bajzíková

1.r.

Štv. 12.00-14.00

Šachový

Mgr. Ľ. Ďurnek

1.-9.r.

Štv. 14.00-16.00

Školský spevokol

Mgr. M. Šrámek

2.-9.r.

Štv. 14.00-16.00

Šikovné sovičky

Mgr. J. Bošanská

4.B

Po. 13.00-15.00

Pohybové hry a tanec

PaeDr.L. Krajčová

1.-2.r.

Ut. 13.00-15.00

Varenie-domácnosť

Mgr. E. Andelová

5.-9.r.

Str. 14.00-16.00

Stolný tenis

Mgr. S. Košíková

5.-9.r.

Ut., Štv. 13.45-14.45

Športový-loptové hry

Mgr. P. Schwarz

5.-9.r.

Pia. 14.00-16.00

Turistický

Mgr. J. Kamenický

7.-9.r.

Sobota

Hra na gitaru

Mgr. M. Hruška

5.-9.r.

Str. / Pia. 14.00-16.00

Volejbal I.

Mgr. R .Kurowidzki

5.-9.r.

Po. 14.00-16.00

Volejbal II.

Mgr. R. Kurowidzki

5.-9.r.

Str. 14.00-16.00

Hravá slovenčina

Mgr. Ľ. Ďurnek

9.r.

Ut. 13.45-15.45

Matematika hrou

Mgr. Z. Sucháňová

9.r.

Ut. 13.45-15.45