indexcovid

AKTUÁLNE PLATNÉ PRAVIDLÁ PREDCHÁDZANIA OCHORENIA

COVID-19
aktualizované 15. 8. 2022

 

Bezpríznakovosť
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č.1) rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

Ospravedlnenie neprítomnosti
Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť  ospravedlnenie od lekára.

Rúška
Žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže tak aj naďalej  dobrovoľne urobiť.
Povinnosť nosiť respirátor/rúško majú len žiaci, ktorí boli pozitívne testovaní na Covid – 19.  Po skončení ich  izolácie  majú ešte 5 dní prekryté dýchacie cesty.

Testovanie domácimi AG samotestami
Rodičia, ktorí prejavili záujem o AG samotesty na šk. rok 2022/23 majú nárok na 1 balenie testov (5ks). Rodičia, resp. plnoletí žiaci nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu. Potrebné je len hlásiť pozitivitu žiaka.
V prípade zvýšeného výskytu ochorenia Covid-19 na škole (viac ako 10% pozitívnych žiakov) môže riaditeľ požiadať o dodatočnú zásielku AG samotestov a dať ich k dispozícii rodičom žiakov, ktorí nahlásia škole ich nedostatok. Táto možnosť je limitovaná výškou skladových zásob testov na RÚŠS v Nitre.
Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19. V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.

Izolácia a karanténa
Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 / resp. rúškom.
Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú. Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Mimoriadne prerušenie vyučovania z dôvodu ochorenia Covid-19
Riaditeľ školy môže poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Túto skutočnosť bezodkladne oznámi rodičom formou oznamu cez Edupage. Jedná sa o situáciu zvýšeného výskytu ochorenia na Covid-19 (viac ako 10% pozitívnych žiakov) a vyhlásenie tzv. ohniska nákazy v triede / v škole.

Ošetrovné člena rodiny (OČR)
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.