indexcovid

Aktuálne platné pravidlá prevádzky ZŠ sv. Ladislava
(aktualizované 30. 8. 2021)


Prvý školský deň 2. 9. 2021


Pri nástupe do školy 2. 9. odovzdávajú všetci žiaci zákonný zástupcom podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo je možné vyplniť aj elektronicky cez edupage alebo ho môže zákonný zástupca  vypísať ráno 2. 9. pred vstupom do budovy školy. Absolvovanie testu na Covid-19 nie je povinné. Povinné je však mať rúško.
Žiaci 1. stupňa použijú hlavný vchod, žiaci 2. stupňa zadný (zberový vchod). Po príchode do školy sa čo najskôr presunú do triedy, nezhromažďujú sa na chodbe. Do átria na slávnostné otvorenie šk. roka ich odvedú z triedy tr. učitelia.
8,00  - átrium: slávnostné otvorenie šk. roka 2021/22  (všetci žiaci)
8,30 – 9,30: sv. omša v kostole (2. stupeň)
8,30 – 9,30: hodina s tr. učiteľom (1. stupeň) – sv. omšu budú mať v piatok.
9,30: Ukončenie vyučovania, odchod domov
ŠKD ani ŠJ nebude v prevádzke.
V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční otvorenie šk. roka cez šk. rozhlas, žiaci si ho vypočujú v triedach.


Druhý školský deň 3. 9. 2021


sv. omša v kostole (2.-4. roč.)
Kloktacie testy podľa harmonogramu (pre žiakov, ktorých rodičia prejavili záujem):
(1 hodinu pred testom sa nesmie jesť ani piť, ani si umývať zuby)
8,00 – 10,00 (2. stupeň)
9,15– 10,00 (1. stupeň)
Celý deň budú mať žiaci triednické hodiny.
Vyučovanie skrátené na 4 hodiny (1. stupeň) a 5 hodín (2. stupeň).
ŠKD a ŠJ už bude v prevádzke.

VŠEOBECNE PLATNÉ PRAVIDLÁ

Vstup do budovy školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do budovy školy. Vstup do budovy školy je spojený s dezinfekciou rúk.
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou  riaditeľom školy a čestným vyhlásení o  bezpríznakovosti  návštevníka školy. Prosíme rodičov, aby na komunikáciu využívali dištančný spôsob (edupage, mail, telefón). Výnimku na vstup do budovy majú len rodičia žiakov 1.ročníka.

Nosenie rúšok

Všetci žiaci majú nosenie rúška v triede počas vyučovania  aj v spoločných priestoroch - chodba, WC, ŠJ povinné. To isté platí aj počas pobytu v ŠKD.  Rodič zabezpečí pre svoje dieťa minimálne 2 rúška na deň a 1 balenie hygienických vreckoviek.

Samotestovanie na Covid-19

Testovanie samotestovacími (resp. kloktacími) testami je dobrovoľné,  nie je podmienkou nástupu do školy. Je však odporúčané absolvovať ho v domácom prostredí 2x do týždňa (pondelok a štvrtok), alebo v prípade pochybnosti o zdravotnom stave dieťaťa. Pomôžeme tým k zabezpečeniu bezpečného prostredia na škole.
V prípade pozitívneho výsledku testu na Covid-19 je zákonný zástupca povinný kontaktovať vedenie školy a ošetrujúceho lekára dieťaťa a nastúpiť na 14-dňovú karanténu.

Karanténa

V prípade výskytu pozitívneho žiaka na Covid-19, podstúpi celá trieda povinnú 14-dňovú karanténu a prechádza na dištančné vyučovanie. V prípade pozitivity u niektorého člena domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len žiak, spolužiaci pokračujú v prezenčnej výučbe.

Výnimka z karantény

Žiaci, ktorí za posledných 180 dní prekonali ochorenie Covid-19 alebo sú plne očkovaní, si môžu uplatniť výnimku z karantény. V prípade možnosti zabezpečiť pre nich prezenčnú formu výučby, sa jej môžu zúčastiť, alebo sa budú so svojou triedou učiť dištančne, bez povinnosti dodržiavať karantému v domácom prostredí.

 

Ospravedlňovanie absencie žiakov

Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu a sviatku),  musí mať pri nástupe do školy vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti. Tlačivo sa odovzdáva triednemu učiteľovi.

Absenciu do 5 pracovných dní (vrátane) ospravedlňuje rodič. (Ospravedlnenka + Vyhlásenie o bezpríznakovosti).
V prípade, že žiak chýba z dôvodu akéhokoľvek ochorenia viac ako 5 pracovných dní (nepočítajú sa víkend a sviatok), musí mať pri nástupe do školy potvrdenie o chorobe od lekára.Krúžková činnosť

Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v CVČ je  povolená pri minimalizovaní premiešavania skupín žiakov.

Organizácia vyučovania

Telesná a športová výchova sa realizuje predovšetkým v exteriéri, používanie telocvične sa riadi covid-automatom pre šport. Počas telesnej výchovy nenosia žiaci rúška.

Prevádzka ŠKD a ŠJ

Od 3. 9. sú v prevádzke za dodržania minimalizovania premiešavania tried. V ŠJ si žiaci sadajú výlučne do zóny spolu so spolužiakmi.

Pandemická OČR

Zákonný zástupca má nárok na pandemickú OČR v prípade zatvorenia triedy / školy RÚVZ v Topoľčanoch z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie.