indexcovid

Aktuálne platné pravidlá prevádzky ZŠ sv. Ladislava
(aktualizované 4. 2. 2022)

Vstup do budovy školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do budovy školy. Vstup do budovy školy je spojený s dezinfekciou rúk.
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len  v režime OP (očkovaní / prekonaní) s výnimkou potvrdenou  riaditeľom školy a čestným vyhlásení o  bezpríznakovosti návštevníka školy(Príloha č.3). Režim OP sa nevzťahuje na vyzdvihnutie AG samotestov zákonnými zástupcami žiakov.
Prosíme rodičov, aby na komunikáciu využívali dištančný spôsob (edupage, mail, telefón).
Výnimku na vstup do budovy majú len rodičia žiakov 1.ročníka.

Nosenie rúšok

Všetci žiaci majú nosenie rúška v triede počas vyučovania  aj v spoločných priestoroch - chodba, WC, ŠJ povinné. To isté platí aj počas pobytu v ŠKD.  Rodič zabezpečí pre svoje dieťa minimálne 2 rúška na deň a 1 balenie hygienických vreckoviek.

Samotestovanie na Covid-19

Testovanie samotestovacími  AG testami je odporúčané absolvovať v domácom prostredí 2x do týždňa (pondelok a štvrtok), alebo v prípade pochybnosti o zdravotnom stave dieťaťa.  Rodič je povinný oznamovať použitie školských AG samotestov cez aplikáciu Edupage v sekcii žiadosti a vyhlásenia.
V prípade pozitívneho výsledku testu dieťaťa na Covid-19 (domáci samotest, AG test v MOM-ke alebo PCR test)  je zákonný zástupca povinný kontaktovať triedneho učiteľa alebo vedenie školy a ošetrujúceho lekára dieťaťa a dieťa nastúpi do karantény. Dĺžka karantény je skrátená na 5 dní, z rozhodnutia  ošetrujúceho lekára v prípade pretrvávania príznakov ochorenia však môže byť predĺžená. Po uplynutí 5 dňovej karantény nosia žiaci ďalších 5 dní v prietoroch školy respirátor FFP2.

Karanténa

V prípade výskytu pozitívneho žiaka na Covid-19, podstúpi celá trieda povinnú 5-dňovú karanténu od posledného kontaktu s pozitívne testovanou osobou a prechádza na dištančné vyučovanie. V prípade pozitivity u niektorého člena domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len žiak, spolužiaci pokračujú v prezenčnej výučbe. Pokiaľ rodič pošle do školy žiaka, ktorý má byť v karanténe, dopúšťa sa priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa §56 zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji vereného zdravia.
Po uplynutí 5 dňovej karantény sa do školy vracajú len žiaci, u ktorých sa za posledných 24 hodín nevyskytli žiadne príznaky ochorenia, najlepšie po negatívnom AG samoteste. Po návrate k prezenčnému vyučovaniu sú žiaci povinní  nosiť ďalších 5 dní respirátor FFP2 (vo výnimočných prípadoch môže byť nahradený rúškom) a minimalizovať mimovyučovacie aktivity, pri ktorých by došlo k premiešavaniu žiakov rôznych tried alebo škôl.
Žiaci, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie Covid-19 sa vrátia do školy až po uplynutí ich osobnej karantény a po odznení všetkých príznakov ochorenia. Pred nástupom si urobia domáci AG samotest s negatívnym výsledkom. Pri 5 dňovej karatnéne nosia ďalších 5 dní v škole respirátor a na hodinách TSV necvičia.

Výnimka z karantény

Žiaci, ktorí za posledných 180 dní prekonali ochorenie Covid-19 alebo sú plne očkovaní, si môžu uplatniť výnimku z karantény (Príloha č. 2). Výnimku z karantény si môžu v škole alebo na mimovyučovacích aktivitách v ZUŠ uplatniť aj žiaci, ktorí boli pozitívne testovaní AG samotestom. K „Oznámeniu o výnimke z karantény“ predložia „Čestné vyhlásenie o pozitivite AG samotestu a absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a).
V prípade možnosti zabezpečiť pre žiakov, ktorí majú výnimku z karantény prezenčnú formu výučby, sa jej môžu zúčastiť, alebo sa budú so svojou triedou učiť dištančne, bez povinnosti dodržiavať karantému v domácom prostredí.
V prípade výnimky z karantény u žiakov so ŠVVP sa títo môžu  počas karantény ich triedy vzdelávať prezenčne, ak to prevádzkové podmienky školy umožnia.

Ospravedlňovanie absencie žiakov

Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendu a sviatku),  musí mať pri nástupe do školy vyplnené a zákonným zástupcom podpísané tlačivo „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti.“ (Príloha č. 1). Tlačivo sa odovzdáva triednemu učiteľovi.
Absenciu do 5 pracovných dní (vrátane) ospravedlňuje rodič. (Ospravedlnenka + Vyhlásenie o bezpríznakovosti).
V prípade, že žiak chýba z dôvodu akéhokoľvek ochorenia viac ako 5 pracovných dní (nepočítajú sa víkend a sviatok), musí mať pri nástupe do školy potvrdenie o chorobe od lekára.
Ak sa žiak nezúčastní vyučovania počas obmedzenia slobody pohybu zákazom vychádzania, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v CVČ je  pozastavená, povolené sú len krúžky, v ktorých sa stretáva len 1 trieda.

Organizácia vyučovania

Telesná a športová výchova sa môže realizovať v interiéri len bez premiešavania tried. Počas telesnej výchovy nenosia žiaci rúška.

Prevádzka ŠKD a ŠJ

Sú v prevádzke za dodržania minimalizovania premiešavania tried. V ŠJ si žiaci sadajú výlučne do zóny spolu so spolužiakmi.

Pandemická OČR

Zákonný zástupca má nárok na pandemickú OČR v prípade zatvorenia triedy / školy z rozhodnutia riaditeľky školy alebo RÚVZ v Topoľčanoch z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie. Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí do 11 rokov. Je možné tak urobiť priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr.  Ak sa rodiča nedajú dieťa do školy z vlastného rozhodnutia, nárok na pandemickú OČR nevzniká.