indexkruzky

PREHĽAD KRÚŽKOV
2021/202

Činnosť krúžkov a klubov sa začína od 1.10.2021 a končí 31.05.2022. Za šk. rok je odučených 60 hodín (30 týždnov po 2 hod.). Záujmový útvar sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa na činnosť môžete vyplnením žiadosti o prijatie, ktorá sa nachádza na stránke . Poplatok za krúžok je 2 € na mesiac. Poplatok môže byť znížený alebo odpustený, ak zákonný zástupca neplnoletého člena krúžku o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Názov krúžku Meno vyučujúceho Ročník
Počítačovo-didaktický Mgr. J. Hanko 1.r.
Šikovníček Mgr. E. Bajzíková 3.A
Športový-loptové hry Mgr. P. Schwarz 1.-4. r.
Športový-loptové hry Mgr. P. Schwarz 5.-9. r.
Machule Mgr. L. Benková 2.-4. r.
Turisticko-poznávací Mgr. Ľ. Ďurnek 6.r.
Šachový Mgr. Ľ. Ďurnek 1.-9. r.
Turistický Mgr. J. Kamenický 5. r.
Stolný tenis Mgr. S. Košíková 5.-9. r.
Šikovné dievča, chlapec Mgr. O. Kupcová 6. A
Hravá slovenčina PaedDr. K. Korecová 9. r.
Volejbal Mgr. R. Kurowidzki mladší
Volejbal Mgr. R. Kurowidzki starší
Píš desiatimi Mgr. K. Gardianová 8. r.
Delfínkovia Mgr. J. Bošanská 2.A.