index
Ako do školy v novom školskom roku 2020/21

Účasť na vyučovaní je povinná pre všetkých žiakov školy.

Ako bude prebiehať 1. školský deň (2. 9. 2020):

Príchod žiakov bude možný od 7,30 do 8,00 h (prosíme využiť celý časový rozostup).

Žiaci 1. stupňa prídu hlavným vchodom, žiaci 2. stupňa použijú bočný vchod (zberový)

Pred vstupom do školy odovzdajú žiaci vyplnené a rodičom podpísané tlačivo – „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/21“ (Príloha č. 1)

Bez odovzdania tohto tlačiva nebude možný vstup do budovy školy!

Žiaci sa zhromaždia vo svojej triede, nekontaktujú sa so žiakmi iných tried.

Z epidemiologických dôvodov nebude otvorenie školského roka v átriu, ale cez školský rozhlas. Takisto nebude ani spoločná školská sv. omša. Je možnosť sa individuálne zúčastniť farskej sv. omše o 7,00 h v kostole.

Prvý školský deň bude do 9,15 h (1. stupeň) a do 9,30 h (2. stupeň). ŠJ a ŠKD budú v prevádzke od 3. 9. 2020

Ako bude prebiehať vyučovanie od 3.9. do 14. 9. (vrátane):

Nižšie uvedené opatrenia môže RÚVZ pri nepriaznivej epidemiologickej situácii predĺžiť alebo zmeniť, preto sledujte našu stránku zs-ladislava.edupage.org. O všetkých zmenených okolnostiach Vás budeme informovať.

 1. Z dôvodu obmedzenia premiešavania žiakov viacerých tried počas vydávania obeda v ŠJ bude od 3.9. do 14.9. (vrátane) vyučovanie skrátené takto:

  1. - 3. roč. - na 4 vyučovacie hodiny

  4. - 6. roč. - na 5 vyučovacích hodín (keď majú žiaci podľa rozvrhu hodín 4 hodiny,

  skončia 4. hodinou)

  7. - 9. roč. - bez skrátenia vyučovania

 2. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID – 19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov ZŠ a ŠKD.

 3. Žiak prichádza do školy v rozmedzí 20 minút pred začiatkom vyučovania. Pred vstupom do budovy absolvuje ranný zdravotný filter (meranie teploty) a dezinfekciu rúk.

 4. Nie je povolený vstup zákonných zástupcov do budovy školy (okrem žiakov 1. ročníka – maximálne 1 osoba s rúškom).

 5. Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako tri dni odovzdá pri rannom filtri písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa v súvislosti s ochorením na COVID-19. (Príloha č. 2)

 6. Žiak si do školy prinesie papierové vreckovky a 2 rúška (1 je rezervné, hygienicky zabalené), ktoré nosí pri pohybe v spoločných priestoroch školy (chodba, WC, ŠJ). V triede počas vyučovania je rúško pre žiakov 1. stupňa odporúčané, pre žiakov 2. stupňa povinné.

 7. Žiak dbá aj na dodržiavanie ďalších hygienických opatrení – častú dezinfekciu rúk, správnu hygienu pri kýchaní a kašľaní, zamedzenie stretávania so žiakmi iných tried.

 8. Zákonný zástupca žiaka oznámi každú neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní triednemu učiteľovi.

 9. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie na ochorenie COVID – 19, zákonný zástupca o tejto skutočnosti bezodkladne informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. (Podozrenie na nákazu určuje RÚVZ alebo všeobecný lekár, nie rodič.)

 10. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená detským lekárom alebo regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 11. V prípade ošetrujúcim lekárom alebo RÚVZ potvrdeného podozrenia na nákazu COVID-19 odchádzajú do domácej karantény s podozrivým žiakom aj všetky jeho úzke kontakty (spolužiaci, vyučujúci) až do vylúčenia nákazy podozrivého žiaka negatívnym testom alebo do termínu podľa usmernenia RÚVZ.

 Prevádzka ŠKD

ŠKD je v prevádzke od skončenia 4. vyučovacej hodiny do 16,30 h. Zákonný zástupca si vyzdvihne dieťa pri vchode do budovy školy alebo vo vonkajšom areáli školy. Ranná zberná družina bude tiež v prevádzke od 6,30. Prosíme, aby ju od 3.9. do 14.9. využili žiaci len v nevyhnutných prípadoch. Chceme tak obmedziť premiešavanie detí rôznych tried.

Zdravotný dotazník odovzdať pri nástupe do školy
Vyhlásenie o bezinfekčnosti odovzdať po troch dňoch neprítomnosti