indexkruzky


Ponuka krúžkov na šk. rok 2017/2018

Činnosť krúžkov a klubov sa začína od 1.10.2017 a končí 31.05.2018. Za šk. rok je odučených 60 hodín (30 týždnov po 2 hod.). Záujmový útvar sa otvára pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov. Prihlásiť sa na činnosť môžete vyplnením žiadosti o prijatie, ktorá sa nachádza na stránke . Poplatok za krúžok je 2 € na mesiac. Poplatok môže byť znížený alebo odpustený, ak zákonný zástupca neplnoletého člena krúžku o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.


Názov Veková kategória Vedúci Deň a čas
Počítačovo – didaktický 1. – 4. ročník Mgr. J. Hanko  
Športový / loptové hry/ 1. - 4. ročník Mgr. J. Hanko  
Šikovníček 1. A

Mgr. E. Bajzíková

 

Spoznávaco – relaxačný

2. ročník

Mgr. J. Bošanská

 

Spevokol

1. – 9. ročník

Mgr. M. Šrámek

 

Šachový

2. – 9. ročník

Mgr. J. Ďurnek

 

Z každého rožku trošku

4. ročník

G. Piknová

 

Športový

5. -9. ročník

Mgr. P. Schwarz

 

Varenie

5. - 9. ročník

Mgr. E. Andelová

 

Fotograficko – turistický

6. - 9. ročník

Mgr. J. Kamenický

 

Stolný tenis

7. ročník

Mgr. S. Košíková

 

Poznávací

7. ročník

Mgr. Ľ. Ďurnek

 

Matematika hrou

9. ročník

Mgr. Z. Sucháňová

 

Slovenský jazyk hrou

9. ročník

Mgr. Ľ. Ďurnek

 

Volejbal

 

Mgr. R. Kurowidzki OSPPE

 

Výtvarný krúžok/ maľba

5. - 9. ročník

Mgr. art. Peter Hitzinger

 

Výtvarný krúžok/ grafika

5. -9 . ročník

Mgr. art. Henrich Krutý

 

Termíny krúžkov budú upresnené v priebehu prvého školského týždňa.